Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym na zadanie " Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.  Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021.

Dane zawarto w załączniku.