Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 roku elektronizację zamówień publicznych informujemy, że korzystać będziemy z platformy zakupowej Open Nexus platformazakupowa.pl , dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii 

Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami : składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składanie ofert, komunikacja w relacji Zamawiający - Wykonawcy ( pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, uzupełnienia itp.) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) i rozporządzeniami wykonawczymi. Ewentualne wyjątki w komunikacji podawane będą w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub w Opisie potrzeb i wymagań (OPiW).

Na Platformie prowadzone będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w procedurze krajowej i unijnej.

Platforma może być również użyta do prowadzenia postępowań, które nie podlegają przepisom ustawy Pzp tj. poniżej 130 000,00 złotych netto. 

Cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz odpowiednich standardów bezpieczeństwa przekazu danych.  

DOTYCZY : Zawarcia Umowy na roboty budowlane - realizacja zadania pod nazwą " Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie ". Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021.

Informuje się, że umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w dniu 27.09.2021 r. z : Firma Remontowo Budowlana A.L.BUD Lachowski Arkadiusz, 43-170 Łaziska Górne, ul. Zielona 2.

Wartość zamówienia brutto : 139 832,86 złotych. Termin płatności - do 30 dni. Okres gwarancji - 48 miesięcy.

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r.  nr 2021/BZP  00003247/02/P    Dotyczy : Aktualizacji planu