Prawa pacjenta

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

 • Pacjent ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należyta starannością.
 • Pacjent zgłaszający się do izby przyjęć ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości, udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do przewiezienia go do innego szpitala w sytuacji, gdy pomimo decyzji lekarza izby przyjęć o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być przyjęty do Centrum Psychiatrii.
 • Chory psychicznie ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia.
 • Pacjent ma prawo do zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy.
 • Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami z zewnątrz.
 • Pacjent ma prawo do przebywania okresowo poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu.
 • Pacjenta należy uprzedzić o zamiarze zastosowania przymusu bezpośredniego a zastosowanie tego środka musi wynikać z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzenia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego.
 • Uprzedzenia wymaga przeprowadzenie badania psychiatrycznego bez zgody pacjenta oraz podanie przyczyn takiej decyzji. Badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie bez jego zgody.
 • Pacjent ma prawo do poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyjęcia do szpitala w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu prawach.
 • Pacjent ma prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala.
 • Pacjent ma prawo do niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym.
 • Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu bez takiej zgody.
 • Pacjent ma prawo pozostawania w szpitalu, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt jest celowy.
 • Pacjent ma prawo do złożenia w dowolnej formie, wniosku o wypisaniu go ze szpitala.
 • Pacjent ma prawo do wystąpienia do sądu opiekuńczego o wypisanie go ze szpitala, po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na jego wniosek.
 • Pacjent ma prawo do informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.
 • Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich swoich spraw.
 • Pacjent ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy.
 • Pacjent lub osoba przez niego wskazana ma prawo do przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wyniku leczenia oraz rokowaniu.
 • Pacjent ma prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja może być udostępniona.
 • Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
 • W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności, godności osobistej i uczuć religijnych, przekonań filozoficznych.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Pacjent ma prawo do odmowy poddania się demonstracjom medyczny dla celów dydaktycznych.
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża na piśmie zgodę , na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki, udziale w eksperymencie medycznym do celów naukowych oraz zastosowaniu elektrowstrząsów, terapii insulinowej oraz punkcji.
 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej i godnej śmierci.
 • Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej (po ustaleniu jej zakresu z lekarzem prowadzącym) przez osobę bliską lub inną wskazana osobę.
 • Pacjent po wyrażaniu dobrowolnej, świadomej zgody w formie pisemnej może uczestniczyć w badaniu klinicznym.
 • Pacjent ma prawo wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia sprzeciwu w każdym czasie.
 • Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może:
  1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne a następnie do Dyrektora Centrum Psychiatrii,
  2. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się do jej rozpatrzenia przez Radę Społeczną a następnie do organu założycielskiego,
  3. jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
  4. skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu, lub osoby wykonującej zawód medyczny, naruszono dobro osobiste pacjenta bądź wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  5. zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta bezpłatna infolinia 0-800-190-590.