Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz grupa menu wyodrebniona w dolnej jego części są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

 

 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
 • niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawą.
 • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie uwidocznionej w stronie głównej
 • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
 • W przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłaczenia jawności.
 • w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
 • wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
 • dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.
 • w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Wyjaśnienia dotyczące niektórych odnośników BIP:

 • "Informacje nieudostępnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)
 • "Główna strona BIP" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.
 • "Redakcja serwisu" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.
 • "Rejestr zmian" - zawiera historię zmian jakich dokonano w dokumentach udostępnianych w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej
 • "Statystyki" - umożliwia zapoznanie się z ilością odwołań do poszczególnych dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Najczęściej zadawane pytania ws BIP, akty prawne, pliki do pobrania, sposoby realizacji przez podmioty obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Skargi i wnioski

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

 • Skargi i wnioski w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych kierowane do Dyrektora Centrum składa się w sekretariacie dyrektora. W sprawach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych skargi i wnioski kierowane do Dyrektora Szpitala składa się w Kancelarii Głównej Szpitala.
 • Skargi i wnioski dotyczące działalności Szpitala powinny być złożone na piśmie. Osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub innych obiektywnych przyczyn nie mogą samodzielnie sporządzić skargi lub wniosku w formie pisemnej, mogą złożyć skargę lub wniosek ustnie u Dyrektora Centrum lub jego zastępców.
 • Skargi i wnioski składane przez pacjentów lub inne osoby, których interes prawny został naruszony podlegają rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
  1. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego pisma,
  2. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających lub skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji, odpowiedź na skargę powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od daty złożenia skargi lub wniosku. W wyjątkowych przypadkach termin, o którym mowa wyżej, może być przesunięty na okres do 2 miesięcy.
 • Ordynatorzy oraz kierownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala uprawnieni są do przyjmowania i załatwiania ustnych uwag i zastrzeżeń kierowanych do nich w sprawach dotyczących bieżącej działalności oddziału lub podległej im jednostki, lub komórki organizacyjnej.
 • W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w czwartki od 8.00 – 10.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariacie dyrektora.